Hot line: 0916 824 982

Alpha Express Co.,Ltd - Công ty Chuyển Phát Nhanh

Thông tin chính sách

THÔNG TIN - CHÍNH SÁCH:


    ♦ Trung tâm tiếp cận thị trường và hợp pháp thương mại.


    ♦ Thông tin các loại thuế và thuế suất trong – ngoài nước, thông tin thủ tục hải quan.


    ♦ Thủ tục hải quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.


    ♦ Doanh thu Canada: Hải quan Canada.


    ♦ Nguồn thông tin các nước thuộc Liên Minh Châu Âu.

 

    ♦ Quản lý Thương mại Quốc tế.


    ♦ Đơn giản hoá quá trình ứng dụng mạng.


    ♦ Thuật ngữ Thương mại.


    ♦ Hệ thống mã hoá hàng hoá.


    ♦ Thống kê nền Mậu dịch Mỹ.


    ♦ Thống kê thương mại nước ngoài.


    ♦ Thống kê nền kinh tế và dân số thế giới.


    ♦ Dữ liệu nền kinh tế Mỹ.