Hot line: 0916 824 982

Alpha Express Co.,Ltd - Công ty Chuyển Phát Nhanh

Hàng hóa nguy hiểm

Thông tin hàng hóa nguy hiểm:


  1. Các tài liệu hoặc các chất có khả năng gây nguy hiểm cho sức khoẻ, tài sản, an toàn và môi trường.


  2. Tất cả các hàng hoá nguy hiểm phải tuân thủ theo Quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế

  thuộc các loại sau đây:           • Phân loại.

          • Tài liệu.

          • Chứng chỉ.

          • Mô tả.

          • Đóng gói.

          • Đã đánh dấu.

          • Được gán nhãn.

 

  3. Căn cứ tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm được phân thành 09 loại sau đây:

 

STT Loại hàng
1  Vật liệu nổ
2  Trò chơi độc hại
3  Chất lỏng dễ cháy
4  Chất rắn dễ cháy
5  Chất ô xy hoá và các hợp chất ô xit hữu cơ
6  Chất độc hại và lây nhiễm
7  Vật liệu phóng xạ
8  Chất ăn mòn
9  Chất và hàng nguy hiểm khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Một số ví dụ về hàng nguy hiểm như sau: 


          • Xịt tóc.

          • Nước hoa.

          • Băng khô.

          • Sản phẩm dầu mỏ.

          • Pin và ắc-quy Lithium.  5. Hàng hoá nguy hiểm phải được đóng dấu, dán nhãn và chứng nhận đầy đủ theo tiêu chuẩn trước khi được

   gửi đi, ví dụ như:


          • Nhãn Hazard.

          • Xử lý nhãn.

          • Cam kết của người gửi.

          • Ghi chú hàng hoá.

          • Hoá đơn.

          • Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất.